سایر پروژه ها

پروژه های اجرا شده خارجی

سایر پروژه های رستورانی ، اداری ، تجاری ، مسکونی و هتلی که خارج از ایران توسط این مجموعه انجام شده است .